Naša škola

Základná škola Blatné Remety je plnoorganizovaná ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským.