Aktuality

Deň matiek 2019

img 3920

Dňa 17.5.2019 sa uskotočnil program k príležitosti Dňa matiek.  Žiaci našej školy sa usilovali potešiť svoje mamky a babky básňami a piesňami, ktoré sa naučili. Vďaka ním sa vytvoril bohatý program plný prianí , opisov a charakteristík mám. Pre svoje mamy vytvorili malú pozornosť, ktorou ju nakoniec obdarovali. Program ukončil p. riaditeľ Mgr. M. Pastirik, ktorý vyzdvihol dôležitosť úlohy matky a poďakoval všetkým žiakom za účinkovanie a učiteľom za pomoc pri organizácií.

Fotografie z akcie nájdete tu.

   

Vojaci očami detí

vojaci

Dňa 7.5. 2019 sa žiaci 7.A, 4.A a 3.A zapojili do výtvarnej súťaže „VOJACI OČAMI DETí“, ktorú vyhlásila redakcia OBRANA BRATISLAVA. Cieľom súťaže bolo výtvarne stvárniť vojakov na základe vnímania tvorivosti a zručnosti. Aktivitu viedla p. uč. Beňková.

Výtvarné práce si môťete pozrieť tu.

   

Fandíme hokeju

AJ MY FANDÍME SLOVENSKU

img 3888

fandimehokeju

   

Deň matiek

den matiek

   

Návšteva pracovníkov LESOV SR

lesymaj2

Dňa 3.5.2019 k nám opäť zavítali pracovníci LESOV SR. Ešte vrámci „Dňa Zeme“ žiaci I. aj II. stupňa robili búdky pre vtáčiky, skladali obrazce listov stromov a zvierat. Rozšírili si svoje vedomosti z biológie a geografie. Pracovníci lesov hravou formou rozšírili vedomosti žiakov v lesníckej pedagogike, za čo im veľmi ďakujeme.

Cieľ akcie: priblíženie života zvierat v lese, starostlivosti o nich.

Fotky si môžete pozrieť tu.

lesymaj1

   

Európsky imunizačný týždeň

ockovanie-eu-2018

Zdroj:https://www.union.sk/app/novinky/Svetovy-tyzden-ockovania.html

Dňa 24.4.2019 sa konala na našej škole osveta ohľadom „Európského imunizačného týždňa“
24. – 30. apríla 2019. Žiaci 5.A , 6.A a 9.A ročníka boli informovaní o dôležitosti očkovania pani učiteľkou Mgr. M. Schwarzovou pomocou prezentácie, medzi žiakmi potom prebehla výtvarná súťaž na tému „Predchádzať – chrániť – očkovať“.

Cieľom tejto akcie bolo zvýšiť povedomie o význame očkovania, udržať záujem žiakov o očkovanie prostredníctvom komunikačných a vzdelávacích aktivít. Ciele boli splnené.

Forky nájdete vo fotogalérií.

   

Deň Zeme 2019

img 3794

Deň Zeme si pripomenuli žiaci našj školy dňa 24. Apríla 2019 rôznymi aktivitami, ktoré pre ne pripravili triedni učitelia 1. – 9. Ročníka. Žiaci výtvarne stvárňovali krásy Zeme, pracovali s odpadovým materiálom, zhotovovali kvety, včielky, lienky, motýle, maľovali obrázky, vytvorili plagáty a nástenku s danou tematikou, v areáli školy zasadili stromčeky a skrášľovali jej okolie, čo bolo cieľom tejto akcie. Nezabudli ani na oddych na rozkvitnutej lúke, hry, spev piesne ,,Naša Zem je guľatá" a želanie našej Zemi – mier, pokoj, šťastie, zdravie, lásku, čistý vzduch a čistú vodu, menej odpadových látok, vôňu kvetín, spev vtákov, múdrosť ľudí, menej chemických látok, ochrana a zachovanie života. Aktivity sa žiakom veľmi páčili, Deň Zeme sa vydaril, cieľ bol splnený

Fotky nájdete vo fotogalérií.

   

Lesnícke dni 2019

lesy2019

Dňa 5.4.2013 sa žiaci 5.A a 6.A triedy zúčastnili na V. regionálnom lesníckom dni. Žiaci súťažili na stanovištiach, ktoré boli zamerané na poznávanie rastlín zvierat, plodov stromov. Stavali búdky pre vtáci a sadili listnaté a ihličnaté stromy. V závere akcie žiačka 4.A triedy Vanesa Banomová získala druhé miesto v kresbe „ Lesníctvo a poľovníctvo očami detí.“ Získala diplom, pohár a vecné ceny od LESOV SR.
Daná kacia splnila svoj cieľ - r ozvoj lesnej pedagogike a prírodovednej gramotnosti u žiakov 5.A a 6. A triedy

Zodpovední : Ing. M. Schwarzová, Mgr. Š Gelatičová

Fotografie si môžete pozrieť tu.

   

Rozprávačka moja naj

rozpravocka2019

Cieľom súťaže „Rozprávočka moja naj“, ktorú organizuje Prešovské občianske združenie (OZ) J.D.-Galéria J.L, je rozvíjať vzťah žiakov k literatúre prostredníctvom čítania rozprávok a vzbudiť záujem výtvarne stvárniť zážitok z prečítaného textu na základe vlastnej predstavivosti a fantázie.

Dňa 10.4.2019 žiaci našej školy v rámci školského kola pod vedením Mgr. V. Beňkovej vytvorili krásne výtvarné práce. Najkrajšie práce V. Banomovej, P. Banomovej a L. Kirvejovej budú reprezentovať našu školu v súťaži s príznačným názvom. Držíme palce.

Fotky nájdete vo fotogalérií.

   

Zápis do 1. ročníka

 zapis

Zápis do 1. ročníka

Dňa 11. apríla 2019 sa uskutočnil v našej škole zápis do 1. ročníka v spolupráci s CPPPaP. Predškolákom a ich rodičom sa v úvode prihovoril riaditeľ školy Mgr. M. Pastirik. Následne pozdravil deti maskot školy, zaznela školská hymna, báseň Sova učiteľka, Bola raz jedna trieda, pieseň v anglickom jazyku a Adam v škole nesedel. Po programe vypracovali predškoláci pracovné listy na zistenie školskej zrelosti a za svoju usilovnosť boli odmenení včeličkou, ktorá ukrývala drobnú sladkosť . Túto akciu pripravili učiteľky primárneho vzdelávania. Deťom sa v škole páčilo a už teraz sa tešia na školu.

Fotky si môžete pozrieť vo fotogalérií.

   

Divadelné predstavenie Šípková Ruženka

divadlosipruz

Pri príležitosti Dňa rómov si mohli žiaci našej školy pozrieť aj divadielko s názvom Šípková Ruženka“, ktoré im zahrali členovia ochotníckeho divadla „Na doske“ z Prešova. Známu a veľmi obľúbenú rozprávku si mohli žiaci pozrieť v netradičnom, modernom spracovaní. Cieľom tejto aktivity bolo rozvíjať u žiakov estetický a umelecký zážitok, čo bolo aj splnené. Deň Rómov sa vydaril, žiaci mali z aktivít veľkú radosť.

Forky si môžete pozrieť po kliknutí na nasledujúce odkazy:  Divadlo Šípková Ruženka
                                                                                              DEŇ RÓMOV

   

DEŇ RÓMOV

denromov

 

V pondelok dňa 8. apríla 2019 si celá naša škola pripomenula Deň Rómov. V úvode riaditeľ školy vyzval žiakov, aby zaželali všetkým dobrý deň v rómskom jazyku. Po zaspievaní známej rómskej piesne „Duj, duj“ si spolu s triednymi učiteľmi pripomenuli históriu, pôvod, zvyky a tradície Rómov a zhotovili nástenku s danou tematikou. Potom nasledovala diskotéka, ktorá bola zvŕšená sladkou odmenou – koláčikom.

Fotografie si môžete pozrieť vo fotogalérií.

   

Oznámanie o zápise do základnej školy

zpis

V súlade s § 20 ods. 2 až 4 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 10 ods. 1 vyhlášky MŠ SR č. 320/2008 Z.z. o zákldnej škole sa na našej základnej škole uskutoční zápis detí na plnenie povinnej školskej dochádzky pre nový školský rok 2019/2020.

Dátum, čas a miesto konania zápisu: 11.4.2019 o 12:30 v ZŠ Blatné Remety 

Zápisu sa zúčastní zákonný zástupca spolu s dieťaťom. Podľa § 20 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (skolský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov základná škola pri zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky vyžaduje osobné údaje:

a) meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia , národnosť, štátne občianstvo, trvalé bydlisko dieťaťa

b)meno a priezvisko, adresa zamestnávateľa, trvalé bydlisko zákonnýcch zástupcov.

Preto je potrebné priniesť si so sebou rodný list dieťaťa a občiansky preukaz zákonného zástupcu.

bez nzvu

   

Plavecký výcvik 2019

 plavecky vycvik

Dňa od 12. – 22.3. 2019 sa na našej škole konal plavecký výcvik pod vedením p. uč. Mgr. Jany Vrabeľovej a pani asistentky Jany Godočíkovej. Samotná realizácia sa konala v Michalovciach na krytej plávarní. Cieľom bolo naučiť deti plávať čo sa nám aj podarilo. Deti mali z plaveckého výcviku veľkú radosť.

Fotky si pozriete vo fotogalérií.

   

Prvé dotyky s knihou

13

 

V „Mesiaci knihy“ do našej školy zavítali aj žiaci z materskej školy. Podujatie pre nich pripravili vedúca ŠK Mgr. Paľková a p. uč. Mgr. Beňková. V prvej časti im žiaci prvého stupňa čítali rozprávky a spolu sa o nich rozprávali. V druhej časti navštívili školskú knižnicu, kde si prezreli knihy , porozprávali sa o knižnici a v závere dostali kvietky so sladkou odmenou a omaľovanky včielky, ktorá je symbolom našej školy. Celým podujatím ich sprevádzal aj náš maskot, včielka.

Fotky si môžete pozrieť tu.

 

   

Testovanie 9

 

 img 3610

Dnes 3.4. 2019 sa uskutočnilo celoslovenské testovanie deviatkov zo slovenského jazyka a matematiky.

Výnimkou neboli ani žiaci našej školy. Dúfame, že úsilie, ktoré vynaložili počas celého štúdia sa zúročilo a výsledky nikoho nesklamú.

   

Biblická olympiáda

bibol2019

Dňa 19.3.2019 sa žiaci našej školy zúčastnili pod vedením Mgr. J. Čigášaprotopresbyterátneho kola súťaže „Biblická olympiáda“. Súťažné družstvo tvorili: J. Daňo – 7. A, P. Lacková – 9. A a J. Behárová – 6. A. Naši žiaci sa umiestnili na 4. mieste, boli odmenení pamätným listom a pochvalou od biskupa. Cieľom súťaže, ktorú pripravil Protopresbyterát Sobrance pod hlavičkou Katechetického úradu Košickej eparchie, bolo rozvíjať u žiakov vedomosti z oblasti náboženskej výchovy a Biblie, čo táto súťaž aj splnila. Všetkým srdečne gratulujeme.

   

Testovanie 9- 2019

Dňa 3.4.2019 (streda) sa uskutoční Testovanie 9 na našej škole.

Testovanie je určené žiakom 9. ročníka základných škôl.

CIELE TESTOVANIA:

 • získať obraz o výkonoch žiakov na výstupe z nižšieho stredného vzdelávania, porovnať výkony jednotlivých žiakov a škôl,
 • poskytnúť školám, decíznej sfére a širokej odbornej verejnosti spätnú väzbu a komplexnejší obraz o testovaných predmetoch, ktorý môže pomôcť pri skvalitňovaní vzdelávania.

POVOLENÉ POMÔCKY         kalkulačky, rysovacie pomôcky, pero, ktoré píše namodro.

NEPOVOLENÉ POMÔCKY   mobilné telefóny, výpisky, študijné materiály, učebnice a pod.

Bližšie informácie nájdete na : https://www.nucem.sk/

harmonogrammonitor 9

Zdroj: https://www.nucem.sk/dl/3878/Zakladne_informacie_T9_2019_final.pdf

 

   

Deň otvorených dverí 2019

dod2019

Tak, ako po minulé roky, tak aj tohto roku počas Dňa otvorených dverí zrealizovaného 14. marca 2019 sme privítali v našej škole predškolákov a ich rodičov. Návštevníkov, ktorí prišli v hojnom počte, privítal pán riaditeľMgr. M. Pastirik. Prítomným sa prihovoril milým slovom a podal základné informácie o škole a jej pozitívach. Predškolákov pozdravila včelička – maskot školy, ako symbol usilovnosti a následne sa triedou niesla melódia a spev školskej hymny v podaní žiakov 1. – 4. ročníka.

Potom nasledovali rôzne aktivity, ktoré pripravili p. učiteľky primárneho vzdelávania. Predškoláci si mohli vyskúšať, ako to v škole vyzerá – zaspievali si, zahrali na detských inštrumentálnych nástrojoch, spoločne si zatancovali, vymaľovali si včeličku, zahrali pexeso na interaktívnej tabuli a pozreli si rozprávku o včielke Maji. Za svoju usilovnosť dostali sladkú odmenu, ktorá im chutila.

Dúfame, že sa deťom v škole páčilo a čoskoro sa uvidíme opäť.

Fotky z DOD si môžete pozrieť vo fotogalérií.

   

Školský karneval 2019

befunky collage

V období fašiangov sa na našej škole uskutočnil školský karneval, ktorý zorganizovala p. uč. Vrábeľová. Žiaci si počas tejto akcie mohli zatancovať, zasúťažiť a predviesť svoje masky. Kreativita a originalita masiek bola odmenená vecnými cenami. Na tejto akcií nechýbala ani naša včielka, ktorá sa zabávala spolu s nami.

Všetky fotky nájdete vo fotogalérií.

 

   

Hviezdoslavov Kubín 2019

hviezdoslavov kubn

Dňa 12.2.2019 sa konalo školské kolo Hviezdoslavového Kubína. Žiaci recitovali prózu alebo poéziu pred 3 člennou komisiou. Deti sa pokúsili zahnať stres a hanbu za hlavu a predviedli naučené texty na takej úrovni, že prekvapili viacerých učiteľov svojou schopnosťou a snahou zapamätať si rozsiahlejšie príbehy. Spomedzi všetkých zúčastnených sa komisia zhodla na tomto vyhodnotení:

Žiaci prvého stupňa:

1m.: Patrícia Gunárová

2.m.: Lusy Kirvejová

3.m.: Vanesa Banomová, Peter Sliško

Žiaci druhého stupňa:

1.m.: Filip Sliško, Vanesa Lacková

2.m.: Juraj Daňo, Jessica Behárová

3.m.: Jessica Demeterová, Kristián Pokuta

Špeciálna cena: Zoltán Balog

 

Fotografie si môžete pozrieť tu.

   

MISS BÁBIKA 2019

 missbabika

V rámci výchovy k manželstvu a rodičovstvu sa dňa 12.03.2019 uskutočnila v našej škole súťaž „MISS BÁBIKA,“ ktorú naplánovala koordinátorka VMaR p. uč. Beňková.

Cieľom súťaže bolo rozvíjať u dievčat vzťah a láskavý prístup k bábätku. V rámci súťaže si žiačky 1. – 6. ročníka „zmerali sily“ v prebaľovaní a obliekaní bábiky, speve uspávanky a zdobení srdiečka. Súťažilo sa v dvoch kategóriách. Výkony žiačok hodnotila porota v zložení: Mgr. A. Hiráková, Mgr. Ľ. Serejová a Mgr. S. Mattová-Schonová. Rozhodla nasledovne.

 1. kategória                                                   II. kategória
 1. miesto – P. Gunarová                            1. miesto – M. Demeterová
 2. miesto – V. Tipanová                             2. miesto – M. Slišková
 3. miesto – L. Geciová                               3. miesto – V. Kirvejová

Víťazky potešili diplomy a vecné ceny, všetkých zúčastnených sladká odmena.

Fotky z akcie nájdete vo fotogalérií.

   

„Príroda a poľovníctvo očami detí“

polovnictvo

Na základe vyhlásenia výtvarnej súťaže Obvodnou poľovníckou komorou Sobrance a Lesov SR, ako aj CVČ Sobrance sa žiaci našej školy 1. – 7. ročníka snažili ľubovoľnou výtvarnou technikou vyjadriť zážitok z lesa, namaľovať lesné zvieratá, vtáctvo a prácu poľovníka.

Túto aktivitu pre nich pripravila a zrealizovala p. uč. Beňková dňa 5.3.2019. Do súťaže CVČ postupujú práce týchto žiakov: V. Banomovej, P. Banomovej, P.Sliška, E. Ďuraška, L. Kirvejovej, S. Pokutu, S. Sliška a J. Daňa. Práce žiakov budú vystavené v priestoroch CVČ Sobrance, ako súčasť podujatia Zemplínskych poľovníckych dní, ktoré sa uskutočnia v dňoch od 05. - 07. 04. 2019.

Výtvarné práce si môžete pozrieť tu.

 

   

Kvíz pri príležitosti Mesica knihy

collage-kvizmesiacknihy

Vedúca školskej knižnice p. uč. Mgr. Anna Paľková pripravila pre žiakov 2. Stupňa kvíz pri príležitosti Mesiaca knihy. Žiaci odpovedali na otázky týkajúce sa histórie vzniku kníh, odpovedali na otázky, prečo je marec mesiacom kníh a pripomenuli si aj významnú osobnosť Mateja Hrebendu. Umiestnenie žiakov:

 1. Miesto – 9.B (Daniel Jatkovič, Viktória Balógová)
 2. Miesto – 8.A (Miroslav Beňak, Miroslava Gáborová)
 3. Miesto – 9.A(Martin Sliško, Vanesa Lacková)

Fotky nájdete vo fotogalérií.

   

„Práca mojich snov“ – súťaž

vytv. prace 2

Na základe vyhlásenia súťaže pod názvom „Práca mojich snov“ v rámci národného projektu Škola otvorená všetkým (ŠOV) sa dňa 26.2.2019 uskutočnila výtvarná súťaž žiakov 1. – 6. ročníka, ktorí po zamyslení nad tým, aké povolanie chcú vykonávať v budúcnosti, stvárňovali svoje predstavy ľubovoľnou výtvarnou technikou, čím vznikali krásne žiacke diela. Najkrajšie práce, ktoré namaľovali Ľ. Banom, P. Banomová, V. Banomová, L. Kirvejová, P. Hromyová, P. Sliško, E. Ďuraško, Š. Ťuťo, M. Banom, budú reprezentovať našu školu v rámci projektu ŠOV. Výhercom blahoželáme a držíme palce.

Túto súťaž naplánovala a viedla Mgr. V. Beňková. Práce hodnotili uč. 1. – 6. roč.

vytv. prace

   

Súťaž - POZNAJ A CHRÁŇ

Dňa 28.2.2019 si zmerali svoje sily žiaci 5. a 6. ročníka vo vedomostnej súťaži ,,Poznaj a chráň".

matka-zem

   Zdroj: [http://www.regionoviny.sk/martina-gitschinska-matka-zem/]

Vyhodnotenie:

1. miesto - žiaci 5.A

                 Jessica Behárová

                 Michal Sliško

                 Vladimíra Slišková

2.miesto - žiaci 6.A

                Jessica Demeterová

                Miroslav Banom

                Dávid Demeter

3. miesto - žiaci 6.A

                Viktória Beňáková

                Daniela Gáborová

                Lýdia Bodzásová

Súťaž pripravila p. uč. Ing. M.Schwarzová, kordinátorka enviromentálnej výchovy.

   

Vesmír očami detí

„Vesmír očami detí“ 2019

img 3180

Žiaci našej školy sa zapojili do súťaže „Vesmír očami detí“. Rôznorodými výtvarnými technikami stvárňovali danú tému dňa 24.1.2019, čím vytvorili krásne detské dielka. Najkrajšie práce našich žiakov budú reprezentovať našu školu v regionálnej súťaži, ktorú organizuje Hvezdáreň Michalovce. Do okresného kola postupujú práce týchto žiakov: P. Banomovej, V. Banomovej, M. Banoma, S. Sliška a S. Pokutu.

Víťazom blahoželáme! Držíme im palce, aby boli úspešní v regionálnej súťaži.

Fotky si môžete pozrieť tu.

   

Trávim, tvorím voľný čas

„Trávim, tvorím voľný čas“ – súťaž MPC Prešov

 

sutaz 2019

Do súťaže „Trávim, tvorím voľný čas“, ktorú vyhlásilo MPC Prešov v rámci záujmových útvarovNP ŠOV sa zapojili aj žiaci našej školy, ktorí sa prezentovali výtvarnými prácami na danú tému. Školské kolo súťaže sa uskutočnilo v januári pod vedením p. uč. Beňkovej. Do tejto súťaže boli odoslané práce týchto žiakov: L. Kirvejovej, P. Banomovej, V. Banomovej, J. Daňa, J. Kuľu a E. Gábora.

Úspešným bol E. Gábor, žiak 9. A. Srdečne blahoželáme!

Nielen víťazov, ale všetckých, ktorí sa do súťaže zapojili, potešili od MPC diplomy a vecné odmeny.

   

Zaspievaj slávičku

„Zaspievaj slávičku“

vtacik

Dňa 21.1.2019 sa rozozvučala naša škola spevom ľudových piesní, ktoré zaspievali žiaci 1. – 9. ročníka v doprovode varhanov a huslí M. Beňaka a J. Sliška.Spevácke výkony hodnotila porota v zložení: Mgr. A. Hiráková, Mgr. S. Mattová, asistentka učiteľa J. Godočíková. Žiaci súťažili v dvoch kategóriách.Porota rozhodla nasledovne:

 1. miesto – P. Hromyová                                 1. miesto – V. Lacková
 2. miesto – P. Gunárová                                  2. miesto – J. Daňo
 3. miesto – L. Kirvejová                                   3. miesto – J. Behárová

Víťazom srdečne blahoželáme!

Súťaž sa realizovala v rámci VMaR, ktorú pripravila p. uč. Beňková. Na súťaži bol prítomný aj riad. školy Mgr. M. Pastirik, ktorý odovzdal víťazom diplomy a vecné ceny.

Žiačky, ktoré vyhrali prvé miesto budú reprezentovať našu školu v okresnej súťaži „Slávik Slovenska.“

Držíme im palce.

Fotky si môžete pozrieť vo fotogalérií.

   

Najkrajší snehuliak

V pondelok 14.1. 2019 sme využili snehovú nádielku, ktorú nám pripravila sama príroda a na podnet riaditeľa Mgr. M. Pastirika sme zorganizovali súťaž o najkrajšieho snehuliaka. Do súťaže boli zapojené triedy prvého až štvrtého ročníka spolu s ich tirednymi učiteľkami. Ich úlohou bolo postaviť a vyzdobiť kreatívnym spôsobom snehuliaka tak, aby získal, čo najviac hlasov od ostatných žiakov školy. Hlasovanie sa uskutočnilo na spoločnej chodbe, počas prestávky. Odmenou im bola  radosť zo snehu a vyštipané líca, no nezabudli sme ani na vecné ceny.

Vyhodnotenie súťaže:

1. miesto: 3.A

2. miesto: 2.A

3. miesto: 1.A a 4.A

snehuliaci

 Fotografiie nájdete vo fotgalérií.

   

Stavanie ornitologických búdok

                 lesy

Vo štvrtok 17. 1. 2019 sa na našej škole ZŠ Blatné Remety uskutočnila beseda s pracovníkmi podniku Lesy Slovenskej republiky. Žiaci piateho a šiesteho ročníka za pomoci pracovníkov Lesov stavali vtáčie búdky a kŕmidla pod dozorom vyučujúcich. Dozvedeli sa veľa zaujímavých vecí ohľadom dôležitosti prikrmovania vtákov v zimnom období. Touto cestou by sme chceli vyjadriť poďakovanie pracovníkom Lesov SR za ich spoluprácu pri budovaní rozvoja enviromentálnej výchovy a lesnej pedagogiky prostredníctvom modernej formy komunikácie so žiakmi našej školy. Ich pomocou sa u žiakov prehĺbil ich záujem o les, prírodu a ochranu životného prostredia. 

Fotky z akcie si môžete pozrieť vo fotogalérií.

   

Euro očami detí

               financna gramotnost1

V rámci finančnej gramotnosti sa uskutočnila dňa 16.1.2019 akcia, ktorú naplánovali p. uč. Schwarzová.Žiaci 3. a 4. ročníka na hodine výtvarnej výchovy pod vedením p. uč. Beňkovej stvárnili eurá rôznorodými výtvarnými technikami. Za svoje práce dostali diplomy. 

Fotografie si môžete pozrieť tu.

   

Výtvarná súťaž

„Čím budem keď vyrastiem " a „ Moja mama je superhrdina"

V rámci týchto tém  sa žiaci našej školy 1 - 4. ročníka zapojili do súťaže, ktorú organizovala ženská organizácia IDEA (MOST-HÍD). Svojimi výtvarnými prácami odzrkadľujucími dané témy zo školského kola postupujú výtvarné práce týchto žiakov: Patrícia Gunárová, Vanesa Banomová, Patrícia Banomová, Justin Kuľa, Lusy Kirvejová. 

                         benkova vytvarna sutaz

   

Lesníci pomáhajú vtáctvu rozmiestňovaním ornitologických búdok v areály ZŠ Blatné Remety

                                                  budky.jpg

Vo štvrtok 17. 1. 2019 sa na našej škole uskutoční akcia s pracovníkmi štátneho podniku Lesy Slovenskej republiky.Žiaci piateho a šiesteho ročníka budú za pomoci pracovníkov Lesov stavať vtáčie búdky pod dozorom vyučujúcich. Dozvedia sa veľa zaujímavých vecí ohľadom dôležitosti prikrmovania vtákov v zimnom období.

   

Vianočná besiedka 2018

vian. vystup.jpg

Posledný kalendárny deň v roku 2018 sme zavŕšil vianočným programom. Po niekoľko týždňových prípravách  žiaci odprezentovali svoje talenty odzrkadlené v speve, recitácií,v hraní na hudobných nástrojoch a tanci. Potešili tak oči rodičov ako aj učiteľov.

Pani riaditeľka v závere poďakovala všetkým zúčastneným za snahu a vynaložené úsilie počas príprav a za všetky roky prežité pod jej vedením. 

Touto cestou aj my ďakujeme za trpezlivosť a vzájomnú spoluprácu. 

Fotografie nájdete tu.

   

"Veď aj ja som záchranár"

img 3016

Žiaci našej školy sa zapojili do súťaže s názvom:"Veď aj ja som záchranár, ktorú vyhlásil ODBOR KRÍZOVÉHO RIADENIA OKRESNÉHO ÚRADU. Najkrajšie práce, ktoré postupujú dok okresného kola si môžete pozrieť tu.

Vytvorili ich žiaci:

Lusy Kirvejová (3.A)

Sebastián Pokuta (7.A)

Samuel Sliško (7.A)

Emil Gábor (9.B)

 

   

Čarokrásna jeseň 2018/2019

 Tak ako aj po iné roky aj tohto roku žiaci našej školy stvárnili v súťaži Čarokrásna jeseň čaro prírody rôznorodými technikami.Niekotrí maľovali, iní vytvárali krásne diela, ktoré odrážali ich tvorivosť a fantáziu. 

carokrasna jesen1

Vyhodnotenie a celý priebeh súťaže prebiehali pod vedením koordinátorky VMR - p. uč. V. Beňkovej.

1.stupeň                                      2.stupeň

1.miesto: 1.A                               1.miesto: 6.A

2.miesto: 2.A, 3.A

3.miesto: 4.A 

Osobitné ocenenia žiakom za výtvarné spracovanie témy: Lusy Kirvejová, Vanesa Banomová, Patrícia Banomová, Juraj Daňo, Filip Sliško, Štefan Ťuťo.

Práce žiakov si môžete pozrieť v našej fotogalérií.

   

Jesenné cvičenia v prírode 2018

20180928 084355

Pod vedením vedúcej MZ  - p. uč. A. Hirákovej sme so žiakmi 1. stupňa realizovali jesenné cvičenia v prírode. Jesenné cvičenia prebiehali  v dedine Blatná Polianka. Žiaci si zasúťažili a zároveň objavovali krásy prírody. Aktivty sa prelínali aj opakovaním znalostí z prvouky, vlastivedy, matematiky, telesnej a športovej a dopravnej výchovy. Žiaci si vychutnávali slnečný deň a možnosť tráviť škoslký deň inak ako v laviciach. 

Fotografie nájdete vo fotogalérií.

   

Divadelné predstavenie Janko Hráško

janko hrako

Našu školu navštívíli herci a obohatili ju kultúrnym zážitkom svojim predstavením Janko Hraško.

Fotogaléria.

   

Otvorenie šk. r. 2018/2019

20180903 081347

Ani sme sa nenazdali a nový školský rok je opäť tu. Výnimočným bude hlavne pre prvákov, ktorí si prvýkrat zasadnú do školských lavíc. Ich triednou učiteľkou bude p. uč. Hiráková, za pomoci ktorej sa spoločne budú snažiť o prvotné úspechy.

Všetkých žiakov privítala svojim slávnostným príhovorom p. riaditeľkou Ing. J. Križanovičová. Zaželala im veľa síl a chuti do získavania nových vedomostí. Tento deň spestrili aj žiaci svojim vystúpením.

Fotografie z tohto dňa si môžete pozrieť tu.